snack koerier
030-2883533
Voor lekkere trek, lunch of maaltijd...

Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst

Algemene (online )voorwaarden Jolidé franchise B.V.

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.jolide.nl accepteert u het aanbod van de franchisenemer van Jolidé.

Overeenkomst

Algemene (Bezorg)voorwaarden Jolidé franchise B.V.

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op onze website accepteert u het aanbod van de franchisenemer van Jolidé franchise B.V. welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan  Jolidé franchise B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan de franchisenemer. Jolidé franchise B.V. en/of haar franchisenemers zijn hierna ook aan te duiden als Jolidé snackkoerier 

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Jolidé franchise B.V. en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. 

1.3 Jolidé franchise B.V. en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging. 

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op onze website. 

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 60 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen Jolidé franchise B.V. en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Jolidé franchise B.V. en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.jolide.nl indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.jolide.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Jolidé franchise B.V.,aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaam rechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.jolide.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Jolidé franchise B.V. aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Jolidé franchise B.V. en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Jolidé franchise B.V. en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Jolidé franchise B.V. en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Jolidé franchise B.V. en haar franchisenemers.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Jolidé franchise B.V. en haar franchisenemers en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Jolidé franchise B.V.